Disclaimer

Aansprakelijkheid - wet op de privacy - copyright

Wie gebruik maakt van wo1.be onderwerpt zich aan de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Iedereen wordt geacht kennis te hebben genomen van deze tekst. De website wo1.be is een initiatief van Westhoek vzw die tevens de websites westhoek.be, westhoek.info en westhoek.biz beheert.

Doelstelling

De portaalsite wo1.be verschaft informatie over de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek en wil op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier de zoektocht naar informatie over de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek op internet vergemakkelijken. De informatie is van algemene aard.

Copyright & aansprakelijkheid

Alle teksten, beelden, lay-out, scripts en andere elementen op wo1.be zijn eigendom van of werden mits goedkeuring van de uitgever en auteur opgenomen door Westhoek vzw en worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Indien men informatie wenst over te nemen voor eender welke vorm van publicatie moet men dit bij Westhoek vzw aanvragen. Contacteer info@westhoek.be. De teksten en inhoud van wo1.be zijn eigendom van beheerder van Westhoek vzw of werden met goedkeuring van de uitgever en auteur opgenomen op wo1.be.

Westhoek vzw doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op de website wo1.be te verschaffen. Toch neemt Westhoek vzw geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, kan men contact opnemen met Westhoek vzw, p/a Jan Matsaert - Voorzitter, Markt 10, 8957 Mesen of info@westhoek.be. Westhoek vzw is ook niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de website ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de website.

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. Westhoek vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. wo1.be dient als overkoepelend internetmedium rond het thema 'De Eerste Wereldoorlog in de Westhoek'. De informatie verschaft door derden blijft eigendom van desbetreffende organisaties en rechthebbenden. Slecht of niet functionerende links kunnen niet ten laste worden gelegd van Westhoek vzw.

De inhoud en de hyperlinks van wo1.be kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.

Wet op de privacy

Westhoek vzw eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op wo1.be kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde je op de hoogte te kunnen houden van nieuwsberichten of je een antwoord te kunnen formuleren op vragen. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992, en de aanpassing hierop van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien heb je toegang tot je persoonsgegevens en mag de juistheid ervan geverifieerd worden. Je hebt de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Westhoek vzw behoudt zich het recht het privacybeleid te wijzigen mits iedereen hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.

Geschillen

Alle eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze site vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat men zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Ieper (België) en de aanvaarding om alle gedingen alleen voor die rechtbank te beslechten.