Protest tegen windturbines rond New Irish Farm Cemetery
23 September 2023 - Sint-Jan - Bron: Burgerplatform Frontwind New Irish Cemetery
Er wordt momenteel een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee reuze-windturbines langs weerszijden van het New Irish Farm Cemetery, de militaire begraafplaats gelegen vlak bij de fietstunnel onder de Noorderring in Ieper/Sint-Jan. De turbines hebben een tiphoogte van 200 meter en zouden geplaatst worden op enkele honderden meters van de woonzone in Sint Jan, het Jan Yperman Ziekenhuis en het geplande stadspark in Sint Jan.

Ongepaste locatie

Het New Irish Farm Cemetery ligt in het verlengde van Pilkem Ridge en is sinds 2009 als monument beschermd. Er liggen bijna 5000 soldaten begraven. De fietstunnel werd speciaal in dezelfde witte kalksteen aangelegd als de grafstenen, uit respect voor de overledenen en om een harmonie met de omgeving te behouden. De begraafplaats trekt dagelijks veel bezoekers, wordt bezocht door verschillende gezagsdragers en ’s zomers wordt er frequent doedelzak gespeeld. Ook veel fietsers of wandelaars blazen er even uit onder de bomen in de groene omgeving.

Het is verder ook onbegrijpelijk dat een turbine geplaatst wordt zo dicht bij het Jan Yperman Ziekenhuis, waar rust en kwaliteitsvolle zorg voor kwetsbare mensen vooropstaat. Het ziekenhuis, het enige in de ruime regio, heeft recent nog geïnvesteerd om jongeren met psychische problemen te verzorgen, met daarbij ook faciliteiten om buiten te spelen. Windturbines die een risico vormen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen, horen niet thuis nabij een ziekenhuis. Verder wordt er alsmaar meer hoogtechnologische medische apparatuur gebruikt waarmee precisiewerk wordt verricht en trillingen storend kunnen zijn. Er is ook een helihaven.

Het geplande stadspark van Sint Jan ligt rondom het ziekenhuis. Het stadspark is bedoeld om mensen in de groene natuur tot rust te laten komen. In dit opzicht staat dit volledig haaks op de aanwezigheid van windturbines die net de rust verstoren. Beiden zo dicht bij elkaar plaatsen zou dus zeer onverstandig zijn, en het doel van de investeringen in het park ondermijnen.

De mega windturbines zouden ook zeer dicht komen bij woningen. Na een drukke werkdag thuis tot rust komen, zou voor deze mensen niet meer mogelijk zijn. Idem voor de mensen uit de buurt die met pensioen zijn. Een weldoende nachtrust kan men dus vergeten voor wie in de buurt woont. De turbines tasten ook het werkcomfort en het welzijn aan van de mensen die in de kantoren rondom de turbines werkzaam zijn.

Diverse schadelijke effecten

De slagschaduw kan zich uitstrekken tot meer dan 2 km. Vooral ’s morgens en ’s avonds, wanneer de zon lager staat, kan de slagschaduw zeer ver reiken.

Er is ook het storend laagfrequent geluid dat zich, net zoals lage bastonen, over een grote afstand verplaatst. Dit geluid gaat vlot doorheen muren van woningen, en kan er zich zelfs versterken. Ook ’s nachts zet zich dat door, na het wegvallen van het omgevingsgeluid. Slaaptekort en andere irritaties kunnen hiervan het gevolg zijn. Naast het hoorbaar geluid zijn er ook geluidsgolven die voor de mens niet hoorbaar zijn maar toch nadelig zijn voor het menselijk lichaam.

Tenslotte zien mensen of bedrijven in de buurt de waarde van hun woning of bedrijf dalen. Volgens buitenlandse gegevens, waar de turbines bijna altijd op veel grotere afstand van woningen geplaatst worden, kan de waardevermindering zelfs oplopen tot 30%. Een hele groep mensen wordt hierdoor op slag fors armer. Voor sommigen is de woning hun enige bezit. Het algemeen principe dat “de vervuiler betaalt of de lasten draagt” gaat hier niet op. Integendeel, de mensen in de omgeving dragen volledig de lasten zonder er enig voordeel bij te hebben.

Grote ongerustheid

De plannen leiden tot grote ongerustheid bij veel mensen van de omgeving. De turbines zijn daarenboven uitzonderlijk hoog, ongeveer 6 keer de hoogte van de kerk van Sint Jan en bijna 2 keer de hoogte van de Kathedraal. De turbines zouden duidelijk zichtbaar zijn vanaf het oude zwembad in de stad.

Mochten alle andere plannen van de turbines doorgaan, dan zou het betekenen dat de inwoners van Sint Jan en ook een groot deel van de stad Ieper aan de horizon zowel in het oosten, het westen en het noorden, dus over 270°, aankijken tegen turbines. Tevens zou een groot deel van de stad blootgesteld worden aan de laagfrequente geluiden. De windturbines zouden er ook voor zorgen dat het landschap verandert in een industrie-ogend gebied, waardoor voor de komende decennia de aantrekkelijkheid van onze mooie cultuurhistorisch-waardevolle stad Ieper zou verdwijnen. Hiermee zou ook de belangrijkste economische troef voor Ieper verdwijnen.

Burgerplatform

Momenteel is een openbaar onderzoek lopende waar bezwaren kunnen geformuleerd worden. Er is inmiddels een burgerplatform opgericht, Frontwind Irish Cemetery, met de bedoeling om mensen correct te informeren en te zorgen voor de goede opvolging van de zaak. Er is een informatieavond gepland op dinsdag 26 september in Sint Jan.

Het burgerplatform heeft ook een facebookpagina nl. Frontwind Ieper Brielen, waar ondermeer een bezwaarschrift kan gedownload, ondertekend en verstuurd worden via de aangeduide kanalen. Contact opnamen kan via: frontwindirishcemetery@gmail.com

Het burgerplatform wenst aan te geven dat bijna alle bewoners gewonnen zijn voor alternatieve energie als groene bron van elektriciteitsproductie, maar het mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de mensen. De inplanting van mastodontwindturbines zo dicht bij cultuurhistorisch waardevolle monumenten, woningen, een ziekenhuis en een stadspark is daarom onverantwoord en roekeloos.