Restauratie van de militaire veldkeuken in de Gapaard
21 January 2014 - Pollinkhove - Bron: Stad Lo-Reninge
Langs de gewestweg Veurne-Ieper (N8) staat in een weilandje op de hoek met de Romanestraat een merkwaardig gebouwtje. Dit inmiddels beschermd monument deed in de Eerste Wereldoorlog dienst als keuken voor Belgische en Franse soldaten. Het gebouwtje vormt de enige nog bewaarde bakstenen militaire keuken (bouwjaar vermoedelijk 1917). Deze hoofdkeuken lag in het kantonnement Lo-Pollinkhove en vormde een onderdeel van de barakkenkampen voor de inkwartiering van Belgische troepen en Franse eenheden achter de Belgische frontlinie.Het weilandje met veldkeuken en bijbehorende waterput werd in het kader van de ruilverkaveling ‘Plateau van Izenberge’ aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij. De Stad Lo-Reninge is vragende partij om - met het oog op de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog - rond deze site een project uit te werken. VVV Lo-Reninge ontwikkelde al een autocar-arrangement waarbij de site van de veldkeuken een vaste stopplaats zal worden met als centraal thema de bevoorrading en voedselverdeling aan soldaten in de Belgische en de Franse sector. De toestand van het gebouwtje is echter zeer slecht en een restauratie dringt zich op.

Eind 2012 stelde het stadsbestuur voor om de restauratie en de heraanleg van de omgeving van de veldkeuken uit te voeren in het kader van de ruilverkaveling Sint-Rijkers. Het weiland met de veldkeuken is nu effectief opgenomen in de nabijgelegen ruilverkaveling Sint-Rijkers.

De weide zal worden ingericht met parkeergelegenheid (ook voor een bus), fietsenstalling, verharding naar het gebouw, picknickplaats, groenvoorziening en onthaalinfrastructuur. De inrichting wordt afgestemd op het voorstel van nieuw tracé van de N8 en de mogelijke verplaatsing van de elektriciteitscabine naast de weide. De veldkeuken die wordt gerestaureerd zal gebruikt kunnen worden als overdekte picknickruimte. 

Momenteel worden deze plannen uitgewerkt in opdracht van het ruilverkavelingcomité St-Rijkers. De uitvoering is gepland voor 2015-2016 . Alle werken worden voor 80% gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. Bij het verlijden van de ruilverkavelingsakte zal het weilandperceeltje worden overgedragen aan de Stad Lo-Reninge die zal instaan voor het beheer van de site. 

Meer informatie: Frank Debeil, Vlaamse Landmaatschappij, tel. 050 45 81 58, frank.debeil@vlm.be